fast forward logo

לראשונה סדנת חיזוי טרנדים + העתיד של המטאוורס

הנחת העבודה שלנו היא שתהליכי חדשנות מתחילים במיפוי העתיד והבנת ״כוכב הצפון״ של הארגון. ולכן, כל תהליך חדשנות צריך להתחיל ביישום מתודולוגיות עכשוויות והבנה של העולם המשובש והשלכותיו על הארגון שלכם.

מטרתה של סדנת החדשנות היא להקנות למשתתפים.ות את המתודולוגיה של ״חשיבת עתיד״ וחיזוי מגמות בשיטה העדכנית ביותר, מתוך מטרה לייצר תשתית עדכנית להתנעת תהליך החדשנות בארגון.

במהלך הסדנה יעבדו המשתתפים על פי הכלים שלנו, במטרה לאפשר להם להעלות רעיונות חדשניים לתרחישי עתיד אפשריים הקשורים לארגון.